Desarrollado por
   

Bienvenida

"La iniciativa de crear una federación nacional nació ante la necesidad de disponer de una entidad que representase, exclusivamente, a las comunidades autónomas y que aportase conocimiento a las asociaciones que la formaran, velando por los intereses del sector instalador e integrador de telecomunicaciones en España. El trabajo conjunto, inicialmente entre las federaciones: FECEMINTE (Catalunya) y FAITEL (Andalucía), ha sido el detonante para avanzar un poco más en la unificación de los intereses empresariales compartidos, materializados finalmente en la creación de esta nueva institución denominada FECOTEL, abierta a todas las asociaciones autonómicas que así lo deseen.

Las dos entidades que inician la actividad de FECOTEL cuentan con un bagaje importante y contrastado en todas las mesas de trabajo de nuestro sector que se han ido desarrollando a lo largo de los años, como: comisiones de trabajo para la regulación de normativas, de situación del sector, del hogar digital, legislativas, estratégicas… Todas ellas con una visión clara de defender y promocionar todos los ámbitos del sector instalador e integrador TIC, así como desarrollar el conocimiento de sus empresas tanto a nivel nacional como internacional.

En la etapa inicial de pre-constitución, el cargo recayó en D. Marcelo Ramos (Andalucía) y posteriormente en Don Juan Antonio Rivera Paulino (Catalunya) . En la actualidad, la figura de coordinador la asume D. Fernando Flores (Andalucía). Hay un coordinador cada dos años que cuenta siempre con el apoyo y representación de los también designados por cada asociación autonómica.

Desde FECOTEL, quiero invitar a cualquier empresa, asociación nacional o internacional, organismo público o privado, ciudadanos o, en resumen, cualquier entidad que comparta nuestra pasión por el desarrollo infraestructural de las telecomunicaciones, a participar en este ilusionante compromiso común".

Don Román Lantarón.

Presidente de FECOTEL.

Benvinguda

"La iniciativa de crear una federació nacional va néixer davant la necessitat de disposar d'una entitat que representés, exclusivament, a les comunitats autònomes i que aportés coneixement a les associacions que la formessin, vetllant pels interessos del sector instal•lador i integrador de telecomunicacions a Espanya. El treball conjunt, inicialment entre les federacions: FECEMINTE (Catalunya) i FAITEL (Andalusia), ha estat el detonant per avançar una mica més en la unificació dels interessos empresarials compartits, materialitzats finalment en la creació d'aquesta nova institució anomenada FECOTEL, oberta a totes les associacions autonòmiques que així ho desitgin.

Les dues entitats que inicien l'activitat de FECOTEL compten amb un bagatge important i contrastat en totes les taules de treball del nostre sector que s'han anat desenvolupant al llarg dels anys, com: comissions de treball per a la regulació de normatives, de situació del sector, de la llar digital, legislatives, estratègiques ... Totes amb una visió clara de defensar i promocionar tots els àmbits del sector instal•lador i integrador TIC, així com desenvolupar el coneixement de les seves empreses tant a nivell nacional com internacional.

A l'etapa inicial de preconstitució, el càrrec va recaure en D. Marcelo Ramos (Andalusia) i posteriorment en Juan Antonio Rivera Paulino (Catalunya). Actualment, la figura de coordinador l'assumeix D. Fernando Flores (Andalusia). Hi ha un coordinador cada dos anys que compta sempre amb el suport i representació dels també designats per cada associació autonòmica.

Des de FECOTEL, vull convidar a qualsevol empresa, associació nacional o internacional, organisme públic o privat, ciutadans o, en resum, a qualsevol entitat que comparteixi la nostra passió pel desenvolupament infraestructural de les telecomunicacions, a participar en aquest il•lusionant compromís comú".

Don Román Lantarón.

President de FECOTEL.

Benvida

A iniciativa de crear unha federación nacional naceu da necesidade de dispoñer dunha entidade que representase exclusivamente as comunidades autónomas e que lles achegase coñecemento ás asociacións que a formasen, velando polos intereses do sector instalador e integrador de telecomunicacións en España. O traballo conxunto, inicialmente entre as federacións FECEMINTE (Cataluña) e FAITEL (Andalucía), foi o detonante para avanzar un pouco máis na unificación dos intereses empresariais compartidos, materializados finalmente na creación desta nova institución denominada FECOTEL, aberta a todas as asociacións autonómicas que así o desexen. As dúas entidades que inician a actividade de FECOTEL contan cunha bagaxe importante e contrastada en todas as mesas de traballo do noso sector que se teñen vido desenvolvendo ao longo dos anos, como comisións de traballo para a regulación de normativas, de situación do sector, do fogar dixital, lexislativas, estratéxicas... Todas elas cunha visión clara de defender e promover todos os ámbitos do sector instalador e integrador TIC, así como de desenvolver o coñecemento das súas empresas tanto a nivel nacional como internacional.

Na etapa inicial de pre constitución, o cargo recaeu en D. Marcelo Ramos (Andalucía) e posteriormente en Don Juan Antonio Rivera Paulino (Cataluña). Na actualidade, a figura de coordinador asúmea D. Fernando Flores (Andalucía). Hai un coordinador cada dous anos que conta sempre co apoio e representación dos tamén designados por cada asociación autonómica.

Dende FECOTEL, quero convidar a calquera empresa, asociación nacional ou internacional, organismo público ou privado, cidadán ou, en resumo, calquera entidade que comparta a nosa paixón polo desenvolvemento infraestrutural das telecomunicacións, a participar neste ilusionante compromiso común.

Román Lantarón.
Presidente do FECOTEL.

Ongi etorri

Estatu mailako federazioa sortzeko ekimena autonomia-erkidegoak esklusiboki ordezkatuko zituen entitate bat izateko beharra zegoelako sortu zen, hura osatzen zuten elkarteei jakintza eskaintzeko eta Espainiako telekomunikazioen instalatzaileen eta integratzaileen sektorearen interesak zaintzeko asmoz. Hasieran FECEMINTE (Katalunia) eta FAITEL (Andaluzia) federazioen arteko elkarlana izan da partekatutako enpresa arloko interesak bateratzeko bidean urrats gehiago emateko sustatzailea eta, azkenean, FECOTEL izeneko erakunde berri hau sortu da eta erkidegoetako elkarte guztiei irekita dago, hala nahi dutenentzat behintzat.

FECOTELen jarduerari ekin zioten bi entitateek ibilbide oparoa dute egina, azken urte hauetan garatu diren gure sektoreko lan-mahai guztietan egiaztatutakoa, gainera: araudiei buruzko lan-batzordeetan, sektorearen egoerari buruzkoetan, etxe digitalari, legeei, estrategiei eta abarrei buruzkoetan hartu dute parte. Horiek guztiek IKTen instalazio eta integrazio sektorearen eremu guztiak defendatzea eta sustatzea izan dute helburu argia; baita bertako zein nazioarteko enpresen ezagutza garatzea ere.

Eratze-aurreko hasierako fasean, Marcelo Ramos jaunak (Andaluzia), ondoren, Juan Antonio Rivera Paulino jaunak (Katalunia) hartu zuten koordinatzaile-kargua. Orain, Fernando Flores jauna da koordinatzailea (Andaluzia). Koordinatzaile berria hautatzen dugu bi urtetik behin, betiere, erkidego bakoitzeko elkarteak izendatutakoen babes eta ordezkaritzarekin.

FECOTEL elkartetik, enpresak, Estatuko edo nazioarteko elkarteak, erakunde publiko eta pribatuak, herritarrak edo, laburbilduz, telekomunikazioen azpiegiturak garatzeko, guk bezala, pasioa duten entitate guztiak gonbidatu nahi ditut ilusioa pizten duen konpromiso honekin bat egitera.

Acceuil

FECOTEL , Fédération Coordonnatrice des Télécommunications est une entité juridique privée non lucratif formé par des organisations entrepreneuriat régionales qui représente actuellement plus de 600 entreprises installatrices et intégratrice de télécommunications. C'est le représentant national des installateurs et intégrateurs des infrastructures TIC. Et dans les statuts de la Fédération , la représentation se fait par un coordonnateur pour une période de deux ans.

Le président actuel de FECOTEL est Don Roman Lantarón Cuesta et le viceprésident Don José Antonio Jiménez Ramírez. La bonne relation et le travail commun des tout le programme des entrepreneurs du secteur installateur et intégrateur d'Espagne a été l'élément déclencheur pour faire avancer l'union des intérêts des entreprises quelles partagent, matérialisée dans la création de la nouvelle institution.

Parmi les objectifs de FECOTEL sont la défense et la promotion de tous domaines du secteur de l´industrie des installateurs et intégrateurs de télécommunications d'Espagne face aux gouvernement et dans le marché lui-même, ainsi que d'améliorer développement commercial le leurs entreprises à travers le monde.

Wellcome

FECOTEL , the Telecommunications Coordinator Federation is a nonprofit juridical private entity formed by regional business organizations which right now represent more than 600 telecommunications installers and integrators companies. It is the national representative of installers and integrator CIT infrastructure . And under the statutes of the Federation, the representation is done through a coordinator during a period of two years.

The current president of FECOTEL is Don Roman Lantarón Cuesta and the vicepresident Don José Antonio Jiménez Ramírez. The good relationship and the common work between all the entrepreneurs telecommunications installer and integrator of Spain has been the trigger to advance furthermore in unification of the corporate interests they share, resulted in the creation of the new institution.

Among the objectives of FECOTEL are to defend and promote all areas of telecommunications installer and integrator industry of Spain to government and the own market, as well as enhance the business development of its companies at national and international level.